Mardi Gras

Mardi Gras

Oil on Canvas

182×152 cm

1990/2009

Previous   Next